Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce od 1. 7. 2017 dle Z o DPH

  • Added: 07.09.2017   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   136 readings / views
Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce (§ 92e odst. 3 ZDPH)
 
Vymezení předmětného plnění a základních podmínek
 
1. Poskytnutí pracovníků
 
Poskytnutí pracovníků (pracovní síly) pro stavební nebo montážní práce pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti lze obecně vyložit jako zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (agenturní zaměstnávání).
 
Tento typ zprostředkování zaměstnání může poskytovat pouze agentura práce a nemohou ho vykonávat krajské pobočky Úřadu práce. Agentury práce jsou definovány jako právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Podmínky agenturního zaměstnávání upravuje podrobně § 307a - § 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a také § 58 až § 66 zákona o zaměstnanosti. Seznam agentur práce je dostupný na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti nejsou však informace v tomto seznamu agentur zavazující, mají pouze informativní charakter.
 
2. Stavební nebo montážní práce
 
Pro vymezení pojmu stavební nebo montážní práce pro účely aplikace § 92e odst. 3 ZDPH je nutno vycházet z § 92e odst. 1 ZDPH. Jedná se tedy o stavební nebo montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008. Kód CZ-CPA 41 zahrnuje budovy a jejich výstavbu, kód CZ-CPA 42 inženýrské stavby a jejich výstavbu, kód CZ-CPA 43 specializované stavební práce jako např. demoliční, průzkumné vrtné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, malířské, natěračské, sklenářské, pokrývačské, omítkářské, truhlářské, lešenářské, zednické práce, příprava staveniště, instalaci rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu atp.
Nejedná se o úplný výčet. Kompletní informace o Klasifikaci produkce (CZ-CPA) zveřejňuje na
svých stránkách Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa

 
Pokud budou pracovníci poskytnuti na vícero prací, přičemž stavební a montážní práce, které spadají do CZ-CPA 41-43 představují pouze část těchto prací (poměr ceny stavebních a montážních prací ani ceny zařízení není podstatný), bude také u poskytnutí pracovníků uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 3 ZDPH při naplnění ostatních zákonných podmínek.
 
O skutečnosti, zda se jedná o stavební nebo montážní práce, které lze zařadit do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platné od 1. ledna 2008, informuje primárně poskytovatele (agentura práce) příjemce (uživatel) služby. Pokud příjemce (uživatel) služby nepostupoval dle předchozí věty, pak sekundárně poskytovatel (agentura práce) posoudí stavební a montážní činnosti, na které je dle uzavřené dohody mezi poskytovatelem (agentura práce) a příjemcem (uživatel) služby přidělen pracovník, v souladu s číselnými kódy klasifikace produkce CZ-CPA a pokud tyto stavební a montážní činnosti mohou být dle svého charakteru zařazeny do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platné od 1. 1. 2008, pak poskytovatel (agentura práce) i příjemce (uživatel) služby mohou mít důvodně za to, že takové poskytnutí (přidělení) pracovníků je v režimu § 92e odst. 3 ZDPH a tento režim ve vzájemné shodě použít.
 
Předmětem zdanění v režimu přenesení daňové povinnosti je služba (poskytnutí pracovní síly pro stavební nebo montážní práce) poskytovaná agenturou práce (formálním zaměstnavatelem, který provádí zaměstnávání fyzických osob - např. zedníků a stavebních pracovníků) uživateli (faktickému zaměstnavateli, který ukládá pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje práci zaměstnanců). Pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti i zde platí, že poskytovatel (agentura práce) i příjemce (uživatel) služby musí být osoby registrované jako plátci v tuzemsku.
 
Režimu přenesení daňové povinnosti podléhá také poskytnutí pracovní síly pro stavební nebo montážní práce osobami, které nesplní všechny podmínky agenturního zaměstnávání stanovené v zákoně o zaměstnanosti nebo zákoníku práce, pokud charakter těchto poskytovaných služeb naplňuje fakticky znaky agenturního zaměstnávání a poskytovatel i příjemce poskytovaných služeb jsou osobami registrovanými jako plátci v tuzemsku.
 
3. Základ daně
 
Stanovení základu daně vychází z obecné právní úpravy (§ 36 ZDPH). V souvislosti s agenturním zaměstnáváním nutno upozornit, že do základu daně mohou, je-li tak smluvně ujednáno mezi předmětnými subjekty, kromě samotné služby poskytnutí pracovníků vstupovat i náklady spojené s výkonem práce, a to bez ohledu na to, zda tyto náklady vznikají z vůle poskytovatele nebo příjemce dané služby. Jedná se o vedlejší výdaje dle § 36 odst. 3 písm. c) ZDPH. Na celou tuto ekonomickou transakci se pak bude vztahovat režim přenesení daňové povinnosti.

 
4. Plnění, na která se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje
 
a) Obecně se režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. ZDPH nevztahuje na přeshraniční poskytnutí pracovní síly.
 
Některé situace ale mohou být výjimkou, a mezinárodní poskytování pracovních sil tak může být službou, která je předmětem režimu přenesení daňové povinnosti. Např. se jedná o poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce ze zahraničí uživateli - faktickému zaměstnavateli (osoba registrovaná jako plátce) v tuzemsku, kdy zahraniční agentura práce má organizační složku v tuzemsku, a tato organizační složka (coby faktický poskytovatel této služby) je osoba registrovaná jako plátce v tuzemsku. V tomto případě se režim přenesení daňové povinnosti při splnění všech ostatních podmínek uplatní.
 
b) Režim přenesení daňové povinnosti se nevztahuje na jiné formy zprostředkování zaměstnání, kterými se rozumí:
 
vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (§ 14 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti), tj. na klasický způsob zprostředkování zaměstnání, kdy je nabídka pracovní síly a poptávka po ní realizována prostřednictvím třetího subjektu,
 
poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí (§ 14 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti), tj. všechny ostatní aktivity související s realizací zprostředkování tak, jak je to formulováno z hlediska mezinárodních zvyklostí; a to také poskytování informací vedoucích k nabídce práce či poradenství (např. o volných pracovních místech).
 
c) Režim přenesení daňové povinnosti se nevztahuje dále na dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle § 43a zákoníku práce a případnou samostatnou refundaci nákladů spojených s výkonem práce.
 
Dle § 43a odst. 8 zákoníku práce je úpravu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli zakázáno použít na agenturní zaměstnávání. Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a agenturní zaměstnávání (§ 307a - § 309 zákoníku práce a § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti) jsou i přes určitou podobnost dva rozlišné instituty, přičemž podmínky jejich využití jsou samostatně právně vymezeny. Předně na rozdíl od agenturního zaměstnávání podle § 43a odst. 2 zákoníku práce nesmí být za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli poskytována úplata (mezi oběma zaměstnavateli nesmí být sjednána odměna, tj. neexistuje úplata za samotnou poskytnutou službu přidělení zaměstnance).
 
Pokud jde o mzdu nebo plat a cestovní náhrady, tyto poskytne zaměstnanci po dobu dočasného přidělení zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil, přičemž zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělován, uvedené náklady uhradí - refunduje. Tato prostá refundace vybraných nákladů spojených s výkonem práce však v žádném případě nepředstavuje odměnu (úplatu) za službu přidělení zaměstnance. Úhrada mzdových a jiných nákladů na zaměstnance hrazená v rámci institutu dočasného přidělení podle § 43a zákoníku práce zaměstnavatelem, u kterého je zaměstnanec přidělen, zaměstnavateli, který ho přidělil, není úplatou za zdanitelné plnění mezi těmito dvěma zaměstnavateli.
 
    Currently, there is no comment available

    add comment