Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017

  • Added: 11.11.2016   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   761 readings / views
   Přinášíme Vám znění novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. ledna 2017.

   Novela se týká ustanovení § 6, příjmů ze závislé činnosti, kdy se v odst. 9, osvobození příjmů navyšuje částka příspěvků zaměstnavatele ze současných 30 tis. Kč za rok na částku 50 tis. Kč.

   V ustanovení § 10, ostatní příjmy se nově stanovuje, že do těchto příjmů spadají příjmy z provozu výroben elektřiny, které nemají udělenou licenci ERU.

   V ustanovení § 15, nezdanitelné částky, které lze odečíst od základu daně, dochází k navýšení částky, kterou je možné odečíst na důchodové spoření a životní pojištění, z částky 12 tis. Kč na částku 24 tis. Kč.

   Znění ustanovení zákona po novelizaci níže:
 

  
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
 
p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč  ročně jako
 
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance ….,

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, ….

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, ….
  
(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,
  
(5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho
 
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu ….

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění ….

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ….
 
(6) Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 24 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.
    Currently, there is no comment available

    add comment