Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Náhradní plnění dodavatelů zaměstnávající zdravotně postižené od 1. 10. 2017

  • Added: 06.10.2017   |   Author: Fed Pro s.r.o. / www.mpsv.cz   |   99 readings / views

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017
 

  Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

  
Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
 

Předmět prání úpravy
 

   Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě že nejpozději do 30 kalendářích dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociáních věcí.
 

   Evidence, včetně postupu pro zadávání přílušných údajů je k dispozici na webovýh stránkách MPSV od 1. 10. 2017.  Evidence náhradního plnění


Evidence obsahuje:
 

- identifikační údaje dodavatele a odběratele,

- cenu dodaných výrobků služeb či realizovaných zakázek bez DPH,

- datum dodání výrobků služeb nebo realizace zakázek,

- čslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků služeb nebo zakázek,

- datum zaplacení,

- čtvrtletní přepočený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
 

   V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.
 

   Tak, aby mohl dodavatel náhradní plnění dodávat, bude muset zamětnávat více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněnýh pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižení, a to nově ve čtvrtletním přepočteném počtu. Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu.
 

Elektronická evidenece zvýší právní jistotu odběratelům náhradního plnění
 

   Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu se týká zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Je odpovědností těchto zaměstnavatelů, aby splnili povinný podíl jednou ze zákonných forem. V případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které pro to zákon o zaměstnanosti stanoví. Pro předcházení případných sporů v této oblasti je odběratelům doporučováno, aby stanovili odpovědnost za poskytování spráných údajů na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání a to včetně sankcí.
 

   Princip náhradního plnění zůstává beze změny. Tzn., že pokud dodavatel odběrateli deklaruje náhradní plnění, avšak v evidenci ho v předepsané lhůtě neuvede, odběratel si ho nezapočítá. Nicméně platí, že novela dodavateli ukládá povinnost vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení získává odběratel průběžnou informaci o tom, zda byl či nebyl dodavatelem zahrnut do režimu náhradního plnění.
 

Do kdy musíbý úaje do evidence vložny?
 

V části týkající se povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nabyla novela účinnosti dne 1. 10. 2017. V této souvislosti je potřeba rozlišit lhůtu pro:
 

1) evidování údajů o náradním plnění, které bylo realizováno před nabytí účinnosti předmětné novely (tj. od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017),
 

2) evidování údajů o náradním plnění, které bylo realizováno po nabytí účinnosti novely (tj. od 1. 10. 2017).
 

Ad 1)
 

Přechodné ustanovení předmětné novely ukládá dodavatelům náhradního plnění, aby údaje o tomto plnění, které bylo poskytnuto do 30. 9. 2017, zadali do evidence do 60 dnů od nabytí účinnosti této novely. Z dikce zákona o zaměstnanosti účinného od 1. 10. 2017 však vyplývá, že rozhodným termínem pro zadání náhradního plnění do elektronické evidence je den podání ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze strany odběratele. Jednoduše řečeno, odběratel v ohlášení o plnění povinného podílu může uvést pouze takové náhradní plnění, které již bylo dodavatelem vloženo do evidence náhradního plnění. Nejzazším termínem pro podání ohlášení za rok 2017 a tedy pro vložení údajů o náhradním plnění do evidence je 15. únor 2018.
 

Ad 2)
 

Pokud jde o náhradní plnění, které bude realizované od 1. 10. 2017, ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti účinného od 1. 10. 2017 jednoznačně stanoví že zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mohou pro účely náhradního plnění dodat své výrobky a služby pouze v případě ž nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloží příslušné údaje do evidence. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud dodavatel ve lhůtě 30 kalendářních dnů od zaplacení nevloží příslušné údaje do evidence, odběratel si náhradní plnění započítat nemůže.

    Currently, there is no comment available

    add comment