Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Informace k novele zákona o daních z příjmů právnických osob od 1. 7. 2017 - daňový balíček

  • Added: 06.09.2017   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   108 readings / views
Změny na dani z příjmů právnických osob
 
Konkrétní Přechodná ustanovení novely, jež umožňují některá ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období započaté v roce 2017:
 
1. Stanovení základu daně z příjmů - § 23 odst. 2 písm. b) ZDP
 
Při zjištění základu daně budou účetní jednotky, které ve smyslu ustanovení § 1f zákona o účetnictví vedou jednoduché účetnictví, vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňový zákon reaguje na úpravy provedené zákonem č. 221/2015 Sb. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 18) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
2. Úpravy v režimu finančního leasingu - § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP
 
Zákon v § 21d odst. 1 výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný. Dále nově určuje, že finanční leasing se stává nájmem za podmínky, kdy leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 4) se nová úprava neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. zde se uplatní dosavadní režim.
 
3. Prodej cenných papírů - § 24 odst. 2 písm. w) ZDP
 

Do ZDP byl zaveden daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou.Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.
 

U mikroúčetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 6) lze toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použít již pro zdaňovací období roku 2017.
4. Limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu - § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP
 
Zákon reaguje na zvýšení základního přídělu do FKSP ve vazbě na novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 20) se ustanovení použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
5. Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem a majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí - § 28 odst. 1 písm. d) a e) ZDP, § 30 odst. 10 ZDP
 
V minulosti mohla příspěvková organizace zřízená obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí uplatňovat jako odpisovatel daňové odpisy jen u majetku vlastního, nikoliv u majetku ve vlastnictví zřizovatele. Obdobně nemohl dobrovolný svazek obcí odpisovat majetek vložený jeho členskými obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podle nového znění ZDP může za dodržení podmínek zakotvených v ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření zřizovací listinou na základě § 27 odst. 2 písm. e), resp. § 39a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obdobně může uplatňovat daňové odpisy
i dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí. Tyto daňové subjekty musí podle § 30 odst. 10 ZDP u předmětného majetku pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém zřizovatelem nebo členskou obcí. Podle Přechodných ustanovení (Čl. II bod 7 a 9) se nové znění zákona použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
6. Odpisování technického zhodnocení - § 28 odst. 3 ZDP
 
V ustanovení § 28 odst. 3 ZDP byl rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:
technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém provedl technické zhodnocení
technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka
vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení
odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 10) se nové znění zákona použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.
 
7. Odpisování nehmotného majetku - § 32a odst. 4 ZDP
 
Znění § 32a odst. 4 ZDP upravuje dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální. Tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu (větší počet měsíců), ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 12) se nové znění zákona použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

 
8. Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení - § 29 odst. 1 ZDP
 
Podle § 29 odst. 1 ZDP snižuje bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení vstupní cenu předmětného hmotného majetku bez ohledu na to, zda byl tento příjem od daně osvobozen, nebyl předmětem daně nebo nezvyšoval základ daně podle výjimky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP.
 
U poplatníka daně z příjmů právnických osob (účetní jednotky) se jedná o zdanitelný příjem zúčtovaný ve výnosech. Pokud poplatník pořídí hmotný majetek a ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 ZDP sníží jeho vstupní cenu, může zmíněný výnos vyloučit podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP ze základu daně.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 19) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
Další změny ZDP účinné od zdaňovacího období započatého po účinnosti novely ZDP:
 
Úprava do zdanění veřejně prospěšných poplatníků
osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení
daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností (dříve 3 roky!!!!)
rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů
Osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci - § 19 odst. 3 písm. b) ZDP
Zrušení ustanovení o vkladu s doplatkem - § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP
Možnost uplatňování prokázaných nákladů na pohonné hmoty spotřebované jako výdaje na pracovní cestu u motorových vozidel provozovaných na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu
Vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby.

 
    Currently, there is no comment available

    add comment