Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Kalkulačka měn

Nález Ústavního soudu ze dne 15.2.2017 - kontrolní hlášení DPH

  • Přidáno: 16.02.2017   |   Autor: Fed Pro s.r.o.   |   413 čtení / zobrazení

  

   Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

   Ke dni 15. února 2017 (dnem vyhlášením ve sbírce zákonů) je tímto nálezem zrušeno ustanovení § 101g, odst. 5, ZDPH, který upravoval doručení výzvy ve vztahu ke kontrolnímu hlášení. Tímto nálezem US došlo ke sjednocení počítání času pro doručení výzvy KH a dalších procesních úkonů správce daně.

   Od 15. února 2017 je výzva k odstranění pochybností doručena dnem vyzvednutí datové zprávy, či 10. dnem, pokud datová zpráva nebyla vyzvednuta. Až od doručení dochází k počítání času 5 dní, pro reakci na výzvu.

 

§ 101g
Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

 

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím

a) datové schránky, nebo
b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.
 

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.(zrušeno ke dni 15. 2. 2017)

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.


   Ustanovení § 101d, odst. 1, ZDPH se tímto nálezem taktéž ruší, a to ke dni 31. 12. 2017. Argumentem pro zrušení tohoto ustanovení je jeho neurčitost a ponechání svévole Finanční správě ČR, v jakém rozsahu a jaké údaje budou na formuláří kontrolního hlášení. Dle názoru Ústavního soudu ČR, mohou být povinnosti ve vztahu k poplatníkům stanoveny jen zákonem, nikoliv formulářem kontrolního hlášení, který vydává Finanční správa ČR.

   Do 31. 12. 2017 musí zákonodárci novelizovat zákon o dani z přidané hodnoty, kde budou specifikovat konkrétně, jaké údaje mohou být v kontrolním hlášení.  

 

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. (zrušeno ke dni 31. 12. 2017)

(2) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.


 

    Momentálně není k dispozici žádný komentář

    přidat komentář